Personuppgiftspolicy

Gäller från 2018-05-18. Senast uppdaterat: [2018-05-18]

1. M Care är mån om din personliga integritet

M Care ansvarar för all personlig information som du lämnar till oss. För M Care är det viktigt att du som användare och kund ska känna dig trygg vid kontakt med oss. Din personliga integritet är viktig för oss och vi tar särskilt hänsyn till den i alla våra processer. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter. Genom att acceptera denna policy godkänner du att personuppgifterna hanteras på följande sätt.

 

2. M Care är personuppgiftsansvarig

M Care är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och för att dina rättigheter ska tas tillvara. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och från och med den 25 maj 2018 EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (EU)(General Data Protection Regulation, GDPR), dataskyddslagen och annan tillämplig lagstiftning.

 

M Care:s kontaktuppgifter är följande:
M Care AB, Nöbbelövsvägen 100, 226 60 Lund 
E-post: kundservice@mcare.se
Organisationsnummer: 556354-4658

 

3. Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Som personuppgiftsansvarig tar M Care ansvar för alla dina personuppgifter. Vi behandlar endast personuppgifter som du själv lämnat till oss i samband med köp av våra produkter, vid beställning av gratisprover, prenumeration av våra nyhetsbrev, andra kontaktformulär och enkäter samt när du skapar en personlig inloggning på www.mcare.se. Vi samlar aldrig in personuppgifter om dig från en tredje part.

 

 

4. Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

  1. En personuppgift är information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar person: t.ex. namn, adress, personnummer, bankkontonummer med mera.

 

  1. M Care samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det angivna ändamålet. Vi är alltid öppna gentemot dig som kund med vilka personuppgifter vi har om dig och varför.

 

  1. För att kunna genomföra en leverans av våra produkter och tjänster direkt till dig samt kunna ge dig bra kundservice behöver vi viss personlig information, såsom:

a.     För- och efternamn,

b.     Personnummer (endast födelseår, månad och dag),

c.     Bostadsadress, postnummer och bostadsort,

d.     E-postadress,

e.     Telefonnummer,

f.      Information om betalningsmetod (kreditkort och bankkontonummer), samt

g.     Information om din produktanvändning.

 

iv.         Dina kontaktuppgifter används för att kunna skicka begärd information samt information om nya produkter och tjänster som vi tror är inom ditt intresseområde.

 

v.         Din e-postadress används för att kunna skicka nyhetsbrev i det fall du valt att prenumerera på dessa.

 

vi.         E-postadress, för- och efternamn, telefonnummer samt stomimottagning sparas av oss när du skapar en personlig inloggning på vår hemsida.

 

vii.         De uppgifter vi samlar in om dig kan inkludera personuppgifter om din hälsa. Uppgifter om hälsa utgör en särskild kategori av personuppgifter som ska behandlas mer varsamt och som medför särskilda krav på oss som personuppgiftsansvariga. För att kunna utföra ett ingånget avtal med dig, på ett felfritt sätt, är det nödvändigt för oss att kunna behandla dessa personuppgifter.

 

Följande uppgifter om din hälsa behandlas:

a.     Typ av stomi

o   Kolostomi (sluten påse)

o   Ilestomi (tömbar påse)

o   Urostomi (påse för urin)

b.     Information om stomipåse

o   Typ av stomipåse

o   Hålstorlek

o   Påsens storlek

o   Användning av konvex platta

o   Val av tillbehör

o   Val av broschyr

 

viii.         Vi behandlar även andra personuppgifter om din hälsa i de fall du lämnat ditt uttryckliga samtycke till behandlingen. Följande personuppgifter behandlas:

a.   Information om ditt hälsotillstånd,

o   Stomins diameter,

o   Nuvarande bandage

o   Val av ”träna hemma kit”

o   Annan information som vi behandlar efter din begäran.

c.    Operationsdatum (år och månad)  

d.    Vilka av våra produkter som beställts på prov av dig och när.

5. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra våra skyldigheter mot dig och erbjuda dig en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de produkter du beställt i enlighet med avtalet samt kunna göra uppföljningar. Om problem uppstår när vi skall leverera produkter till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig. Vi vill även se till att din stomipåse uppfyller de krav och behov som du har.

För att kunna ge dig bra erbjudanden och information kan vi även komma att följa dina beställningsvanor. Detta gör vi endast om du har lämnat ditt samtycke till det i samband med att du skapar en personlig inloggning på vår hemsida.

Dina uppgifter lagras och används i informations- och marknadsföringssyfte endast i de fall du samtyckt till detta. Det innebär att vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler. Du har givetvis möjlighet att när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att skriftligen meddela oss. Se vidare under avsnitt 12 nedan för mer information om hur du kan återkalla ditt samtycke.

 

6. Med vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

M Care behandlar dina personuppgifter lagenligt. I första hand behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal (artikel 6.1 punkt b i dataskyddsförordningen); d.v.s. när du beställer produkter från oss.

 

Vi behandlar även dina personuppgifter med stöd av samtycke som du lämnat till oss (artikel 6.1 punkt a i dataskyddsförordningen).

 

Om svensk lagstiftning eller unionsrätt kräver det, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet som tillkommer oss (artikel 6.1 punkt c i dataskyddsförordningen).

 

7. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det angivna ändamålet med behandlingen eller så länge som det föreskrivs i lag. Personuppgifter som behandlas med avsikt att uppfylla ett avtal sparas i upp till tre (3) år.

 

Personuppgifter som vi har fått med stöd av ditt samtycke sparas fram tills att du tagit tillbaka samtycket, varefter de raderas.

8. Hur använder vi dina uppgifter?

Dina uppgifter lagras i Sverige och behandlas inom M Care AB. 

 

Vi använder dina personuppgifter i enlighet med det angivna syftet och delar aldrig personuppgifter på ett sätt som går utöver det ursprungliga ändamålet, om du inte samtyckt till att vi ska behandla personuppgifterna eller behandlingen krävs enligt svensk lagstiftning eller unionsrätten.

 

Dina personuppgifter kommer aldrig att överföras eller behandlas på något sätt av de stomimottagningar som du har angivit till oss eller tillverkare av våra produkter.

9. Till vem överför vi dina uppgifter?

För att kunna uppfylla vårt avtal med dig kommer vissa av dina personuppgifter att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss och som hjälper oss med leveranserna samt lagerhållningen. Det innebär att vi vidarebefordrar adressuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser. 

 

Vi har ett avtal med alla våra leverantörer för att säkerställa att överföringen av uppgifterna är förenliga med det avsedda syftet. Under inga som helst förutsättningar får våra leverantörer behandla dina personuppgifter utöver det angivna syftet. Våra underleverantörer säkerställer att dina personuppgifter inte förs över till ett land utanför EU eller EES.

Vi är måna om din integritet. Utöver vad som angetts ovan kommer M Care aldrig att sälja, byta eller publicera dina personuppgifter till en tredje part för marknadsförings- eller andra ändamål.

10. Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust, otillåten ändring, spridning eller obehörig åtkomst till uppgifterna. Vi ser även till att begränsa tillgången till personuppgifterna inom vår organisation till behörig personal. All vår personal har dessutom tystnadsplikt för alla personuppgifter som du lämnar till oss och är skyldiga att hålla personuppgifterna konfidentiella.

 

11. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att kostnadsfritt kontakta oss för att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig och information om hur de behandlas (rätt till tillgång). Du har alltid rätt att få veta vilket ändamål och vilken rättslig grund vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på, samt vilken personal som har tillgång till uppgifterna och vem vi överför uppgifterna till. Du har även rätt att få veta under vilken period som personuppgifterna kommer att behandlas.

 

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, missvisande eller irrelevant kan du vända dig till oss och skriftligen begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Du kan även kräva att vi begränsar behandlingen ifall du anser att denna inte är korrekt, laglig eller om du har ett rättsligt anspråk mot oss.

 

Du har alltid rätt att få information om vår behandling av dina personuppgifter kostnadsfritt. Då vi vill skydda din identitet tar vi inte emot dessa förfrågningar per telefon eller mejl och önskar istället att du skickar en skriftlig och egenhändigt underskriven begäran om ett registerutdrag till oss till följande adress

M Care AB, Nöbbelövsvägen 100, 226 60 Lund 

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag över de personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan skicka din begäran om att få information till oss via e-post eller post.

 

M Care AB, Nöbbelövsvägen 100, 226 60 Lund 

E-post: kundservice@mcare.se

12. Samtycke

Genom att frivilligt lämna personuppgifter i samband med att du skapar ett personligt inloggningskonto på vår hemsida, anmäla dig till våra nyhetsbrev, beställa gratisprover samt genom att fylla i våra samtyckes- och kontaktformulär samtycker du till att M Care behandlar informationen i enlighet med denna policy och tillämplig lagstiftning. 

 

I det fall vi behöver ha uppgifter om din hälsa kommer vi fråga om ditt uttryckliga samtycke. Du har alltid en möjlighet och rätt att vägra lämna ditt samtycke. Du är aldrig skyldig att samtycka utan har ett fritt val ifall du vill ta del av de tjänster som vi erbjuder eller inte.

 

Du kan när som helst ångra dig och välja att återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss genom e-post eller post. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter som behandlas med stöd av samtycket samt upphöra med den aktuella behandlingen.

 

13. Ändring av policy

M Care förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna Personuppgiftspolicy. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för Senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn. Vi uppmuntrar dig att regelbundet gå igenom policyn för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

14. Du har rätt att klaga

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och anser att vi bryter mot den gällande lagstiftningen har du alltid rätt att vända dig till den svenska tillsynsmyndigheten över personuppgiftshanteringen och framföra dina klagomål.

 

Den svenska tillsynsmyndigheten är Datainspektionen (som under 2018 kommer byta namn till Integritetsmyndigheten).

Cookies

Gäller från 2021-03-10. Senast uppdaterat: [2021-03-10]

 

När du besöker eller använder våra webbplatser, tjänster, applikationer, kommunikationskanaler (såsom e-post) och verktyg, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och för annonseringsändamål.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder cookies för funktionalitet kritisk för att det ska gå att handla i butiken. Om du blockerar cookies kan du därför ej heller handla i butiken. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill handla i butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: “Inkognitofönster” (Chrome), “Privat fönster” (Firefox) eller “InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

Denna webbplats använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen, inloggning på “mina sidor” och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Informationen om inloggning på “mina sidor” lagras i en så kallad sessionscookie och raderas därför när du stänger din webbläsare. Våra övriga cookies lagrar inte information för att identifiera dig.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics och YouTube som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Advertisement This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.
test_cookie .doubleclick.net Advertisement This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user’s browser supports cookies.
IDE .doubleclick.net Advertisement Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.
CONSENT .youtube.com Other No description
YSC .youtube.com Performance This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos.