Problem med finmotoriken – en dold utmaning för stomiopererade som genomgår kemoterapi? 

Som stomiterapeut eller annan vårdpersonal är nedsatt finmotorik en av de dolda utmaningarna som du kan stöta på när du tar hand om patienter som genomgår kemoterapi. Kemoterapi kan orsaka en rad olika biverkningar, såsom perifer neuropati och hand- och fotsyndrom (Palmar-plantar erytrodyestesi), vilka kan göra det svårt för patienter att sköta sin stomi.

Upp till 40%1 av patienterna som genomgår kemoterapi utvecklar perifer neuropati eller hand- och fotsyndrom.

Perfier neuropati, det vill säga nedsatt funktion i de perifera nerverna, kan orsaka domningar, stickningar och svaghet i händer och fötter. I sin tur kan biverkningen göra det mycket svårt och smärtsamt för patienter att byta och tömma sitt stomibandage. På samma sätt kan hand- och fotsyndrom, ett tillstånd som orsakar svullnad och ibland blåsor i handflator och/eller fotsulor, leda till smärta och göra det svårt för patienter att greppa föremål och därmed hantera sina stomiprodukter.

Som sjukvårdspersonal är det viktigt att vara medveten om utmaningarna kopplade till nedsatt fingerfärdighet och ge patienter nödvändigt stöd och rådgivning kring hur stomivårdsrutinen kan anpassas under kemoterapi. Här kommer några tips som kan underlätta för patienter med nedsatt fingerfärdighet.

Informera om alternativa produkter

Informera om alternativa produkter. För stomipatienter som upplever problem med finmotoriken kan det vara lämpligt att erbjuda stomiplattor med förklippta hål och ett endelsbandage om patienten upplever svårigheter med att själv klippa stomiplattan och koppla samman en tvådelad enhet. En mycket formbar hudskyddsring för att förhindra läckage om plattan inte passar perfekt är ett tillägg till rutinen som är att föredra. En produkt för häftborttagning i våtservetter, snarare än sprayform, kan vara enklare att använda och underlätta vid påsbyten.

Bärtid

Överväg stomibandage med längre bärtid och/eller tömbara påsar för att minimera antalet byten. En tömbar påse som enkelt töms och rengörs är att föredra.

Högre kapacitet

Överväg även påsar med kapacitet för större volymer. Det ger den stomiopererade extra tid att ta sig till en toalett. Det blir särskilt viktigt om byte eller tömning av påse är ett problem och underlättar även för de som har problem med rörlighet till och från toaletten.

Ta hjälp från anhöriga

Även om egenvård är att föredra kan det under behandlingen vara aktuellt att uppmuntra patienten att ta hjälp från nära anhöriga för att kunna sköta sin stomivårdsrutin. Om stöd från en anhörig inte är ett alternativ, ge patienten råd om var hen kan vända sig för att få hjälp med sina bandagebyten via en distriktssjuksköterska.

Kom ihåg att varje patient har sina behov och att ett individanpassat tillvägagångssätt därför är av största vikt. Genom att arbeta nära patienterna, ge utbildning och stöd samt samordna med andra vårdgivare kan du hjälpa stomiopererade att sköta sin stomi under kemoterapi och förhindra att ytterligare problem uppstår.

Marie McGrogan – Klinisk rådgivare på Eakin

Marie McGrogan är författaren bakom detta inlägg och kommer att skriva en hel serie blogginlägg för sjukvårdspersonal med tips och råd om anpassning av stomivårdsrutiner under kemoterapi. 

Marie är specialistsjuksköterska med över 30 års erfarenhet inom kolorektal- och stomivård. Hon arbetar idag som klinisk rådgivare på Eakin med fokus på att utveckla den kliniska rösten inom sår- och stomiområdet samt stödja i både befintlig och ny produktutveckling.

Marie började sin sjuksköterskekarriär på Royal Victoria Hospital i Belfast där hon sedan befordrades till chefsjuksköterska i stomivård vilket ledde till att hon utvecklade och ledde teamet där i hela 17 år.

Hon har sedan dess arbetat inom medicintekniska kolorektala omvårdnadsfunktioner med fokus på användningen av rektal irrigering och stomivård innan hon 2020 började jobba hos Eakin för att leda den kliniska avdelningen.

Referenser:

1 Wolf S, Barton D, Kottschade L, Grothey A, Loprinzi C. (2008) Chemotherapy-induced peripheral neuropathy: prevention and treatment strategies. Eur J Cancer. 2008;44(11):1507-1515. doi:10.1016/j.ejca.2008.04.018

Möjliga biverkningar av kemoterapi:

Hjälp till att förbättra patientresultaten

Ladda ner vårt kompletterande utbildningshäfte idag. Informationen i denna broschyr syftar till att ge dig som sjukvårdspersonal god insikt i hur du vårdar stomipatienter som genomgår behandling med kemoterapi. 

 

Du kommer att få en omfattande förståelse för de utmaningar som påverkar stomiprodukters effektivitet och vårdrutiner. Dessutom får du en ökad förståelse för hur enkla justeringar avsevärt kan förbättra patientens livskvalitet, både psykologiskt och fysiskt.

Lita på att eakin® anpassar sig till kemoterapi

Stöd dina patienter genom varje utmanande dag