Att genomgå kemoterapi som stomiopererad och påverkan på det psykiska välbefinnandet  

Att hantera en cancerdiagnos samtidigt som man nyligen har genomgått en stomioperation kan kännas omtumlande. Patienter kan även känna oro och rädsla kring döden och om behandlingarna faktiskt kommer hjälpa dem att bli friska i slutändan.

Så många som 1 av 4 personer med cancer utvecklar en depression.1 Fysiska utmaningar under cancerbehandlingen, såsom illamående och kräkningar, lös avföring och i vissa fall problem med finmotoriken, kan leda till oro och ångest. Andra utmaningar som exempelvis förändrad kroppsuppfattning och problem med sexualiteten kan även leda till minskat självförtroende samt ytterligare oro och ibland depression.

Att känna oro är en naturlig reaktion på en oviss situation. Men du kan hjälpa dina patienter genom att informera om möjliga biverkningar och potentiella förändringar i stomivårdsrutinen i ett tidigt skede. Genom att utbilda dina patienter i att identifiera, lösa och till och med förebygga problem så tidigt som möjligt ger dem en större känsla av kontroll.

Ett holistiskt förhållningssätt vid bedömning av både det psykiska och fysiska välbefinnandet är avgörande för att kunna tillgodose patienternas individuella behov och uppnå optimala resultat.

Hur du kan bidra till att minska stomirelaterad oro:

Att hjälpa stomiopererade att skapa en trygg och pålitlig rutin är alltid första steget i att minska oron. Det kan även göra att de känner sig tryggare i hanteringen av sin stomivårdsrutin under den utmanande tiden som behandling med kemoterapi innebär. Överväg följande för dina patienter:

   • Lättanvända produkter spelar en avgörande roll, inte minst för patienter som har problem med finmotoriken.
   • Att rutinmässigt använda en absorberande och formbar hudskyddsring under behandling med kemoterapi.
   • Att använda påsar som enkelt kan justeras efter förändrade rutiner, såsom ökad avföringsvolym.

Att hjälpa till att minska emotionell oro:

Det är även viktigt att nämna den emotionella oro som stomipatienter kan drabbas av. Ovan nämndes ett antal anledningar till emotionell oro som kan uppstå under behandlingens gång. Det finns sätt att stötta våra patienter att våga prata om hur de känner eller hitta strategier för att hantera situationen. Här kommer några tips: 

   • Att dela sina rädslor och oro med vänner och familj kan kännas skönt.
   • Vissa föredrar att hellre söka sig till en stödgrupp för cancer- eller stomipatienter eller lokala välgörenhetsorganisationer som erbjuder stöd, vägledning eller bara finns där för att lyssna.
   • Terapiformer – såsom klassisk samtalsterapi, yoga, massage, meditation och zonterapi.
   • Fysisk aktivitet eller lugnare rörelse i form av promenader kan öka välbefinnandet.

 

Marie McGrogan – Klinisk rådgivare på Eakin

Marie McGrogan är författaren bakom detta inlägg och kommer att skriva en hel serie blogginlägg för sjukvårdspersonal med tips och råd om anpassning av stomivårdsrutiner under kemoterapi.

Marie är specialistsjuksköterska med över 30 års erfarenhet inom kolorektal- och stomivård. Hon arbetar idag som klinisk rådgivare på Eakin med fokus på att utveckla den kliniska rösten inom sår- och stomiområdet samt stödja i både befintlig och ny produktutveckling.

Marie började sin sjuksköterskekarriär på Royal Victoria Hospital i Belfast där hon sedan befordrades till chefsjuksköterska i stomivård vilket ledde till att hon utvecklade och ledde teamet där i hela 17 år.

Hon har sedan dess arbetat inom medicintekniska kolorektala omvårdnadsfunktioner med fokus på användningen av rektal irrigering och stomivård innan hon 2020 började jobba hos Eakin för att leda den kliniska avdelningen.

Referenser:

1. Cleveland Clinic https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/5230-cancer-fatigue (accessed 22.10.21)

Möjliga biverkningar av kemoterapi:

Hjälp till att förbättra patientresultaten

Ladda ner vårt kompletterande utbildningshäfte idag. Informationen i denna broschyr syftar till att ge dig som sjukvårdspersonal god insikt i hur du vårdar stomipatienter som genomgår behandling med kemoterapi. 

 

Du kommer att få en omfattande förståelse för de utmaningar som påverkar stomiprodukters effektivitet och vårdrutiner. Dessutom får du en ökad förståelse för hur enkla justeringar avsevärt kan förbättra patientens livskvalitet, både psykologiskt och fysiskt.

Lita på att eakin® anpassar sig till kemoterapi

Stöd dina patienter genom varje utmanande dag